Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.01.2017
Bod č. : Návrhy uznesení predložených poslancami OZ Ing. Jozefom Ďurechom, Ing. Jankou Kantoríkovou, Dáriusom Kutejom, Pavlom Ostrovským a Katarínou Turzovou v tlačenej podobe priamo na zasadnutí OZ

Uznesenie 15/2017: O nesúhlase budovania vjazdov k RD na ulici Za parkom z obecných zdrojov

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca

nesúhlasí,

aby sa pri výstavbe cestnej komunikácie v Nozdroviciach na ulici Za parkom realizovali nájazdy/vjazdy k jednotlivým rodinným domom z obecných finančných prostriedkov.

Ide o nájazdy/vjazdy o výmere cca 500 m2, na súkromných pozemkoch jednotlivých vlastníkov nehnuteľností a nie je ich možné financovať z obecných prostriedkov.

Aj pri realizácií iných cestných telies alebo ich rekonštrukcia si tieto nájazdy/vjazdy financovali samotní vlastníci nehnuteľností z vlastných zdrojov.

Hlasovanie č. 15
Nesúhlas
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0