Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.02.2017
Bod č. 4.: Predloženie návrhu uznesenia v znení: OZ súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Toto uznesenie je povinnou prílohou k žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, o ktorú sa obec bude uchádzať v roku 2017 na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Uznesenie 18/2017: Súhlas s obstaraním a schválením územnoplánovacej dokumentácie do 3 rokov od podpisu zmluvy o dotácii (povinná príloha k žiadosti o dotáciu)

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo

súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Toto uznesenie je povinnou prílohou k žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, o ktorú sa obec bude uchádzať v roku 2017 na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Hlasovanie č. 18
O súhlase pre získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 3 Proti: 0 Zdržali sa: 5 Nehlasovali: 0