Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 2: Schválenie programu rokovania,

Uznesenie 20/2017: Program rokovania

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
konštatuje,
že zasadnutie OZ sa bude uberať podľa programu na pozvánke s presunom hlavných bodov rokovania 7.4 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 ako bod 7.1 a bod 7.5 Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 ako bod 7.2, čím sa zmení číslovanie ostatných bodov.

Hlasovanie č. 20
Schválenie programu rokovania
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0