Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 3: Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,

Uznesenie 21/2017: O zložení návrhovej komisie

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
volí
zloženie návrhovej komisie:
Predseda – Radovan Kolembus
Člen – Katarína Turzová
Člen – Ing. Janka Kantoríková

Hlasovanie č. 21
Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0