Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 6: Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,

Uznesenie 23/2017: K správe hlavného kontrolóra

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.
A: Prerokovalo
Správu hlavného kontrolóra č. 01/2017 z výkonu kontroly – Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Košeca za rok 2016.
B: Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra č. 01/2017 z výkonu kontroly – Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce Košeca za rok 2016.

Hlasovanie č. 23
O správe hlavného kontrolóra
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0