Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.1: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019

Uznesenie 24/2017: O vyhodnotení pripomienok

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadové roky 2018-2019.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadové roky 2018-2019.

Hlasovanie č. 24
K vyhodnoteniu pripomienok
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0