Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.1: Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a k návrhu programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019

Uznesenie 25/2017: O návrhu rozpočtu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A: Schvaľuje
Pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhu rozpočtu Obce Košeca na rok 2017.
Ide o tie isté návrhy, ktoré poslanci zaslali dňa 17.01.2017 pred rokovaním OZ dňa 19.01.2017 prednostke obce Košeca a ku ktorému OcÚ spracoval stanovisko a to zaslal poslancom dňa 27.02.2017.
Uvedené návrhy sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia a zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 15.03.2017.
B: Upozorňuje
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2017, kedy je ho možné schváliť, je prvý krát predložený na rokovanie OZ až dňa 15.03.2017 v hlavných bodoch rokovania, nakoľko dňa 19.01.2017 bol stiahnutý z programu rokovania OZ starostom obce a ostatnými predkladateľmi rozpočtu.
C: Schvaľuje
týmito pozmeňujúci návrhmi nasledovné kapitálové výdavky v rozpočte obce Košeca na rok 2017, ktoré pre tieto vymenované položky schvaľuje ako maximálne:
1. Realizácia nových stavieb - ulica za Parkom Nozdrovice – 120.000 eur s DPH
2. Realizácia nových stavieb - chodník Zliechovská ulica – 50.000 eur s DPH
3. Realizácia nových stavieb - most pri ŠA – 70.000 eur s DPH
4. Rekonštrukcia a modernizácia - ulica Železničná – 220.000 eur s DPH
D: Oznamuje
Občanom obce, že v predložených a schvaľovaných návrhoch nie sú aktuálne vyčlenené prostriedky na niektoré zámery ako:
1. kamerový systém (neboli predložené žiadne konkrétne návrhy, riešenia, cenové ponuky a pod., do zadania, k pripomienkovaniu a vyhodnoteniu nebola zapojená komisia bezpečnosti...)
2. územný plán (starosta obce podpísal zmluvu o obstaraní územného pánu, ktorá je pre obec nevýhodná a zaväzuje obec realizovať plnenia z nej aj keď by sme nedostali dotáciu z ministerstva dopravy, navyše vyhlásil obstarávanie bez splnenia Uznesenia č. 14/2017 /o predložení 3 cenových ponúk na dokončenie UP/, vybral víťaznú firmu a podpísal zmluvu napriek tomu, že v rozpočte neboli dostatočné prostriedky)
3. vykurovanie požiarnej zbrojnice (pri realizácií prístavby PZ starosta obce prečerpal schválený rozpočet /45 000 Eur/ na realizáciu prístavby, prekročenie o cca 8.500 Eur)
4. na všetky pre obec potrebné investície je OZ pripravené uvoľňovať dostupné finančné prostriedky, pokiaľ budú projekty predkladané a realizované transparentne.

Hlasovanie č. 25
K návrhu rozpočtu
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 3 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0