Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.2: Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019

Uznesenie 26/2017: O rozpočte v pôvodne predloženom znení

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A: Prerokovalo
Návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov so zapracovanými zmenami, ktorým navrhovateľ rozpočtu vyhovel v rámci Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadové roky 2018-2019.
B: Schvaľuje
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 vrátane programov so zapracovanými zmenami, ktorým navrhovateľ rozpočtu vyhovel v rámci Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 a výhľadové roky 2018-2019. Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na rok 2017 a vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov.
Uznesenie nebolo schválené.

Hlasovanie č. 26
K rozpočtu
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 3 Proti: 5 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0