Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.2: Návrh rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 a Návrh programového rozpočtu na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019

Uznesenie 27/2017: O rozpočte s predloženými zmenami v pripomienkach

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A: Prerokovalo
Upravený návrh rozpočtu obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov so zmenami schválenými v uznesení č. 25/2017 predložených poslancami OZ Košeca.
B: Schvaľuje
Upravený rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácii obce na rok 2017 a výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov so zmenami schválenými v uznesení č. 25/2017 predložených poslancami OZ Košeca.
Rozpočet obce Košeca a rozpočtových organizácií obce na výhľadové roky 2018 a 2019 vrátane programov.

Hlasovanie č. 27
K rozpočtu
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 3 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0