Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.3: Informácia starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, ...)

Uznesenie 28/2017: O informácii starostu obce

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca
berie na vedomie
prípravu a následné predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Hlasovanie č. 28
K informácii starostu obce
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0