Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.5: Informácia starostu obce o rozpracovaných investičných aktivitách obce a ich aktuálny stav

Uznesenie 29/2017: O informáciách starostu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca
berie na vedomie
a) informáciu starostu obce o možnostiach získania nenávratných finančných príspevkov pre obec v aktuálne vyhlásených výzvach (dotácie, granty, ...),
b) informáciu starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií a ich aktuálny stav,
c) informáciu starostu obce o rozpracovaných investičných aktivitách obce a ich aktuálny stav.

Hlasovanie č. 29
K informáciám starostu
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0