Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.6: Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2016

Uznesenie 30/2017: O vyhodnotení rozpočtu obce za rok 2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy v z. n. p.
A: Prerokovalo
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.12.2016 a hodnotiacu správu programového rozpočtu k 31.12.2016.
B: Berie na vedomie
Vyhodnotenie rozpočtu obce vrátane programov k 31.12.2016 a hodnotiacu správu programového rozpočtu k 31.12.2016.

Hlasovanie č. 30
K vyhodnoteniu rozpočtu obce za rok 2016
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0