Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.7: Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce

Uznesenie 31/2017: O spôsobe a zámere prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa KNC 1283/1

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca
A: Prerokovalo
Spôsob a zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca na základe na základe uznesenia č. 235/2015, zo dňa 5.10.2015, uznesenia č. 60/2016, zo dňa 5.5.2016 a uznesenia č. 8/2017, zo dňa 19.1.2017.
B: Schvaľuje
Spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Košeca a to:
- Pozemok KNC 1283/1 záhrada o výmere 436 m2, odčleneného GP č. 71/2016, vyhotoveným Ing. Gabrielom Vankom ml., Ilava, zo dňa 20.06.2016, overený Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor, pod číslom 399/2016 z pozemku parc. č. KNC 1283/1 záhrada o výmere 732 m2
nachádzajúci sa v k.ú. Košeca, zapísaný na LV č. 1, kupujúcemu Jaroslav Zemanovič, Dolný Majer 724/1, Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 6 bod 6) písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca.
Kúpna cena je stanovená vo výške 20,00/m2.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Košeca ako prípad hodný osobitného zreteľa bude zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním zmluvy o kúpnej zmluve na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Obec pozemok desiatky rokov nevyužíva, slúži ako záhrada, o ktorú sa celé obdobie stará žiadateľ p. Zemanovič a platí za nehnuteľnosť daň z nehnuteľnosti. Predmetný pozemok priamo susedí s pozemkom žiadateľa.

Hlasovanie č. 31
K spôsobu a zámeru prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa KNC 1283/1
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0