Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.7: Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce

Uznesenie 32/2017: O žiadosti spoločnosti SLOVLAK Košeca, a.s. o zámenu parcely

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca
A: Prerokovalo
Žiadosť od spoločnosti SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545/9, Košeca o zámenu parcely č. KNC 866/3 za parcelu č. KNC 873, zo dňa 1.2.2017, zaevidovaná pod číslom 275/2017.
B: Schvaľuje
Prípravu geometrického plánu a znaleckého posudku na pozemky uvedené v žiadosti za účelom zámeny pozemkov, ktorých financovanie bude znášať žiadateľ SLOVLAK Košeca, a.s.

Hlasovanie č. 32
K žiadosti spoločnosti SLOVLAK Košeca, a.s. o zámenu parcely
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0