Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.7: Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce

Uznesenie 33/2017: O žiadosti o prenájom pozemku

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca
A: Prerokovalo
Žiadosť p. Petra Pišša o prenájom pozemku parc. č. KNC 683/1 (medzi bytovkou s. č. 316 a Domom služieb) za účelom umiestnenia malého drevo domčeka, ktorý by slúžil ako mini predajňa: papiernictvo, kopírovanie, domáce potreby, zo dňa 1.3.2017, zaevidovaná pod č. 475/2017.
B: Neschvaľuje
prenájom pozemku parc. č. KNC 683/1 za účelom umiestnenia malého drevo domčeka v zmysle žiadosti p. Petra Pišša.

Hlasovanie č. 33
K žiadosti o prenájom pozemku
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0