Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.7: Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce

Uznesenie 34/2017: O cenových ponukách na demoláciu komína v tehelni

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Košeca
berie na vedomie
predložené cenové ponuky na demoláciu tehlového komína.

Hlasovanie č. 34
K cenovým ponukám na demoláciu komína v tehelni
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0