Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.9: Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.

Uznesenie 36/2017: O návrhu Dodatku č. 1 k VZN o komunálnych odpadoch

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca podľa § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A: Prerokovalo
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.
B: Schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o komunálnych odpadoch.

Hlasovanie č. 36
K návrhu Dodatku č. 1 k VZN
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0