Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 7.10: TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“

Uznesenie 37/2017: O TOZ "Dní zvýšenej pracovnej aktivity"

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
A: Prerokovalo
TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.
B: Berie na vedomie
TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“.

Hlasovanie č. 37
K TOZ
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0