Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 8: Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,

Uznesenie 38/2017: O návrhu poslancov k telefonickej komunikácii

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
prerokovalo a odporúča
prednostke obce Košeca, zamestnancom OcÚ a starostovi obce Košeca vypracovať návrh a plán riešenia telefonickej komunikácie na Obecnom úrade v Košeci medzi jednotlivými oddeleniami a zamestnancami.
Ide o modernizáciu telefónnej ústredne, jej príslušenstva a ostatných komponentov. Cieľom je zvýšiť efektivitu a komfort práce pre zamestnancov obce a skvalitniť služby pre občanov.
Návrh by mal obsahovať minimálne:
1. Popis riešenia
2. Zoznam nových komponentov
3. Cenové ponuky – min. 3
4. Možnosti financovania
Zodpovedná: Prednostka Ocú Košeca
Termín predloženia podkladov a cenových ponúk do: 31.05.2017

Hlasovanie č. 38
K návrhu poslancov o telekomunikačnej technike
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0