Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 8: Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,

Uznesenie 39/2017: O návrhu poslancov o informovaní o dotáciách a grantoch

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
prerokovalo a odporúča
prednostke obce Košeca a zamestnancom OcÚ informovať o dotáciách a grantoch o ktoré by sa obec Košeca mohla uchádzať nasledovným spôsobom:
1. Čo ponúka vyhlásená aktuálna výzva - čo je jej obsahom
2. Link na výzvu
3. Možnosti využitia pre Košecu /organizácie/, združenia - návrhy alternatívnych riešení
4. Či obec /organizácia/, združenie (pôsobiace v obci) je oprávneným žiadateľom
5. Všetky relevantné termíny
6. Podmienky k podaniu žiadosti
7. 3 cenové ponuky
8. Predpokladaná spoluúčasť obce a návrh z čoho ju budeme financovať
Zodpovedná: Prednostka Ocú Košeca
Termín predloženia podkladov do: priebežne podľa aktuálnych výziev

Hlasovanie č. 39
K návrhu poslancov o informovaní o dotáciách a grantoch
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0