Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 8: Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,

Uznesenie 40/2017: O návrhu poslancov o výtke starostovi obce

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.02.2017 a 15.03.2017
prerokovalo a konštatuje
výtku voči spôsobu práce starostu obce Košeca R. Brtáňa a Obecného úradu v Košeci za nekvalitnú a neúplnú prípravu podkladov k podaniu žiadosti o dotáciu na spracovanie územného plánu obce Košeca, ktoré zaslali poslancom dňa 22.02.2017.
V podkladoch nebol najdôležitejší dokument – návrh zmluvy: Zmluva_o_dielo_uzemnoplanovacia_dokumentacia_Atelier_Olympia
Ďalej podklady neobsahovali informáciu o stave žiadosti a podkladoch k žiadosti, o finálnej cene za celý územný plán.

Hlasovanie č. 40
K návrhu poslancov o výtke starostovi obce
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 2 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0