Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 8: Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,

Uznesenie 41/2017: O návrhu poslancov o zamedzení možnosti získať dotáciu

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.11.2016 prerokovalo a uznesením č. 164/2016 schválilo „Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Košeca“. Obec pritom už vynaložila finančné prostriedky napr. na energetický audit. Za toto uznesenie hlasovali poslanci p. Ostrovský, p. Kantoríková, p. Ďurech, p. Kutej, p. Turzová. Toto uznesenie nepodporili poslanci p. Švehlová, p. Bajzíková, p. Kalamenová, p. Kolembus, a to ani pri opätovnom schvaľovaní tohto uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje,
že starosta obce Radomír Brtáň nepodpísaním tohto uznesenia a nepodaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok zamedzil obci Košeca možnosť získania financií na zníženie energetickej náročnosti (zateplenie, rekonštrukcia kotolne, svietidiel...) Materskej školy vo výške niekoľko desiatok tisíc eur.

Hlasovanie č. 41
K návrhu poslancov o zamedzení možnosti získať dotáciu
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 3 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0