Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.03.2017
Bod č. 8: Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,

Uznesenie 42/2017: O vzdaní sa členstva v komisii

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Košeca
berie na vedomie
vzdanie sa členstva v komisii kultúry členkou Zuzanou Galbavou, rod. Vašicovou a to ku dňu 10.3.2017.

Hlasovanie č. 42
K vzdaniu sa členstva v komisii
Prítomní: 8 Neprítomní: 1 Za: 8 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0