Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.06.2017
Bod č. 4.: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.12.2016.

Uznesenie 126/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

a) Berie na vedomie Správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Devín k 31.12.2016

b)Schvaľuje vyradenie drobného hmotného majetku a predmetov s obstarávacou cenou vyššou ako 50 € z evidencie Mestskej časti Bratislava – Devín v celkovej hodnote 14 530,84 €.

c) Schvaľuje opravu chybných zápisov v účtovníctve  v celkovej výške pohľadávky 10 871,23 € a záväzky 354,89 € a odpis nevymožiteľných  pohľadávok zo starých rokov vo výške 4 297,81 € po obdržaní písomného vyrozumenia, že dlžníci odmietajú dlžnú sumu zaplatiť z dôvodu premlčania.

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 3 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0