Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.06.2017
Bod č. 7.: Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2016

Uznesenie 128/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A, berie na vedomie výsledky kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2016

B, žiada starostku MČ Bratislava-Devín

a, prijať opatrenia na dodržiavanie zákona 211/2000 Z. z. v častiach podľa návrhu kontroly. Termín: do 31. 7. 2017

b, predložit informáciu o prijatých opatreniach na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ  Bratislava-Devín. Termín: Prvé po 31. 6. 2017  

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0