Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.09.2017
Bod č. 2.: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

Uznesenie 129/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole bez pripomienok

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0