Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.09.2017
Bod č. 4.: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 29/6 a 29/7 pre Ronny Günther, Anja Grosser, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesenie 131/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje prenájom záhrady:

Por. č.

Nájomca

Číslo parcely

Výmera

 

Nájomné

€/m2/rok

Na obdobie do

1.

Ronny Günther, Anja Grosser

29/7

29/6

52

372

1,00

0,50

30.6.2022

 

ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na evidenčnom liste 4135, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín. Nájomníkom bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov do 30.6.2022 s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016 pri ročnej sadzbe nájomného za 1 m2 0,50 €, resp. 1,00 €.

 

Ukladá starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Termín: do 30.9.2017

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0