Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.09.2017
Bod č. 5.: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 74 pre Renátu Orelovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesenie 132/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín  schvaľuje prenájom pozemku parc. č. 74, záhrady, o výmere 532 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 224, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, pre Renátu Orelovú.

Nájomníkovi bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov do 30.6.2022 s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016 pri ročnej sadzbe nájomného za 1 m2 0,50 €.

 

Ukladá starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Termín: do 30.09.2017

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0