Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.09.2017
Bod č. 6.: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 268 a 271 pre Karin Valentínovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 133/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje novú nájomnú zmluvu s upravenou výmerou prenajatej časti parcely a z nej vyplývajúceho nájomného ako prípad hodný osobitého zreteľa:

Por. č.

Nájomca

Číslo parcely

Výmera

Nájomné za rok

1.

Karin Valentínová

268 – diel č.2

271 – diel č.2

255 m2

320 m2

299,00 €

 

S nájomcom bude ukončená v súčasnosti platná nájomná zmluva a zároveň bude uzatvorená nová nájomná zmluva s nájomným v súlade so závermi obchodnej verejnej súťaže č. 2/2016 a VZN č. 3/2016.

 

Ukladá starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Termín: do 30.9.2017

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0