Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.09.2017
Bod č. 12.: Návrh na udelenie predbežného súhlasu k predaju časti pozemku p. č. 799/5 k. ú. Devín vo výmere 6 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, žiadateľom : Emília Schubert a Ivo Schubert, bytom Viničná 4, 841 10 Bratislava, ako prípad hodný osobitého zreteľa. Pozemok je zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín.

Uznesenie 135/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín schvaľuje udelenie predbežného súhlasu k odpredaju časti  pozemku reg. „C“  parc.č. 799/5 o výmere 6,0 m2  vo vlastníctve Hlavného mesta SR  Bratislavy, Primaciálne nám.1,  Bratislava, zvereného do správy Mestskej časti Bratislavy- Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa

 

 Ukladá starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť   predchádzajúci súhlas primátora Hlavného mesta SR Bratislavy s odpredajom predmetnej časti pozemku a opätovné predloženie materiálu na odpredaj do miestneho zastupiteľstva  s návrhom predajnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako cena stanovená súdnym znalcom vybraným  zo zoznamu súdnych znalcov Hl. mesta SR Bratislavy.

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0