Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.09.2017
Bod č. 13.: Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 31.07.2017.

Uznesenie 136/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 31.07.2017

 

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0