Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.10.2017
Bod č. 2.: Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2016 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín.

Uznesenie 137/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

a)   schvaľuje

prerozdelenie čiastky 7257,84 €, ktorá predstavuje prebytok hospodárenia MČ Bratislava – Devín za rok 2016 po odvedení zákonom stanovenej čiastky do rezervného fondu medzi 10 veriteľov MČ Bratislava - Devín evidovaných k 31.12.2016  a to vo  výške 725,78€

b)   ž i a d a

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zaslanie peňažných čiastok určených na čiastočné uspokojovanie veriteľov Mestskej časti Bratislava – Devín na ich účty odsúhlasené s jednotlivými veriteľmi a vinkulovanie čiastky určenej na oddlženie pre JUDr. Baba na účte MČ Bratislava – Devín až do doručenia poverenia na zaslanie peňazí od notárky spravujúcej dedičstvo po JUDr. Babovi a vinkulovanie čiastky určenej pre Ing. Mornára na účte MČ až do právoplatného rozhodnutia súdu o výške pohľadávky Ing. Mornára voči MČ. 

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0