Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.10.2017
Bod č. 3.: Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti skúšobní v dome kultúry Devín na Rytierskej ulici č.1

Uznesenie 138/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

predĺženie prenájmu časti nehnuteľnosti súpisné číslo 3687 na parcele 716/1 zapísanej na liste vlastníctva č. 1744 objektu domu kultúry Devín a to: pivnice o rozlohe 14,35 m2 hudobnej skupine ThebenBound (pôvodný názov Estratin) zast. PharmDr.Petrom Potúčkom za nájomné 373,1 € ročne a poplatok za užívanie spoločných priestorov vo výške 30 € mesačne do 31.12.2022 ako prípad hodný osobitého zreteľa a pivnice o rozlohe 66 m2 občianskemu združeniu Slovak Kletzmer Association zast. Ing. Miroslavom Lagom za nájomné 1650 € ročne a poplatok za užívanie spoločných priestorov vo výške 30 € mesačne do 31.12.2022 ako prípad hodný osobitého zreteľa

ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie dodatkov k nájomným zmluvám, ktoré predĺžia dobu nájmu do 31.12.2022 Termín: najneskôr do 30.11.2017

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0