Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.10.2017
Bod č. 4.: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na časti parc. č. EKN 1241/431 pre Ing. Milana Koprnu, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesenie 139/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Devín

schvaľuje

prenájom pozemku parc. č. EKN 1241/431, trvalé trávne plochy, časť o výmere 450 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, pre Ing. Milana Koprnu.

Nájomníkovi bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov do 31.12.2022 s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016 pri ročnej sadzbe nájomného za 1 m2 0,50 € (403 m2 záhrada) a 1,00 € (47 m2 pozemok pod chatou) a s podmienkou doplatenia nájomného za 2 roky spätne.

ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Termín: do 30.11.2017

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0