Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.10.2017
Bod č. 5.: Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2017

Uznesenie 140/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.09.2017

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0