Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.10.2017
Bod č. 6.: Rôzne - Návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí

Uznesenie 141/2017

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devín

berie na vedomie

 Návrh zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0