Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 11.10.2017
Bod č. 1: Otvorenie zasadania

Uznesenie : Uznesenie 5/17

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0