Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.10: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová

Uznesenie 88/2017: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová Vyhlasuje

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

v y h l a s u j e

pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Stupava za prebytočný majetok.

Hlasovanie
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová Vyhlasuje
Prítomní: 13 Neprítomní: 3 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0