Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.10: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová

Uznesenie 89/2017: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová Schvaľuje

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ch v a ľ u j e

zámer prenajať pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Stupava ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením §9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Ingrid Vizmüllerovej za 1,- Euro/m2 ročne. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže so súp. č. 7001 vo vlastníctve žiadateľa.

Hlasovanie
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová Schvaľuje
Prítomní: 13 Neprítomní: 3 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0