Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.12: Žiadosť o darovanie pozemkov Mestu Stupava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Uznesenie 92/2017: Žiadosť o darovanie pozemkov Mestu Stupava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

nadobudnutie pozemkov parciel reg. „C“ KN :

- č. 284/65 o výmere 61 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- č. 284/66 o výmere 91 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- č. 287/7 o výmere 181 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- č. 284/328 o výmere 16 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- č. 284/331 o výmere 17 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

- č. 284/223 o výmere 11 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

 

zapísaných na LV č. 268 pre k. ú. Stupava, do vlastníctva Mesta Stupava formou darovacej zmluvy medzi Mestom Stupava ako obdarovaným a STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., so sídlom: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava ako darcom.

Hlasovanie
Žiadosť o darovanie pozemkov Mestu Stupava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 11 Proti: 2 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0