Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 15: Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava

Uznesenie 102/2017: Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

b e r i e  n a  v e d o m i e

Správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava.

Hlasovanie
Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava
Prítomní: 13 Neprítomní: 3 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0