Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 16: Správa o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016

Uznesenie 103/2017: Správa o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

b e r i e  n a  v e d o m i e

Správu o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016.

Hlasovanie
Správa o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0