Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.13: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický

Uznesenie 93/2017: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický Vyhlasuje

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

v y h l a s u j e

časť pozemku parcely reg. „C“ KN č. 293/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v k. ú. Stupava za prebytočný majetok.

Hlasovanie
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický Vyhlasuje
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0