Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.13: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický

Uznesenie 94/2017: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický Schvaľuje

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ch v a ľ u j e

zámer prenajať časť pozemku parcely reg. „C“ KN č. 293/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v k. ú. Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením §9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Milanovi Kavickému za 1,- Euro/m2 ročne. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže so súp. č. 1654 vo vlastníctve žiadateľa.

Hlasovanie
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický Schvaľuje
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0