Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.16: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Mikloš

Uznesenie 97/2017: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Mikloš

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku parcely reg. „C“ KN č. 163/12 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v k. ú. Stupava ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanovením §9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Petrovi Miklošovi a Mgr. Karolíne Sobekovej, PhD. za 1,- Euro/m2 ročne. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pod stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa.

Hlasovanie
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Mikloš
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0