Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.17: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová

Uznesenie 98/2017: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová Vyhlasuje

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

v y h l a s u j e

pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú. Stupava za prebytočný majetok.

Hlasovanie
Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“ KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová Vyhlasuje
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0