Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.18: Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 748/60 v k. ú. Stupava – Kompressory, V.V.

Uznesenie 100/2017: Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 748/60 v k. ú. Stupava – Kompressory, V.V.

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 748/60 ostatné plochy vo výmere 1 m2 v k. ú. Stupava, novovytvorenej parcele odčlenenej geometrickým plánom č. 04/2017, vyhotoveným spoločnosťou SITUM, s.r.o. (IČO: 357 86 230) a overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom dňa 09.02.2017 pod č. 116/2017, z pôvodného pozemku parcely reg. „C“ KN č. 748/9, druh pozemku ostatné plochy o výmere 7670 m2, spočívajúceho v povinnosti Mesta Stupava ako povinného z vecného bremena strpieť vybudovanie vodomernej šachty a vstup cez pozemok parcelu registra „C“ KN č. 748/9 za účelom pravidelnej údržby a kontroly vodomernej šachty, v prospech vlastníka pozemkov parciel registra „C“ KN:

č. 735/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4973 m2,

č. 735/3, ostatné plochy vo výmere 5752 m2,

č. 735/4, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 381 m2,

č. 735/5, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8966 m2,

č. 735/6, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 515 m2,

č. 735/10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 m2,

č. 735/11, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2,

č. 735/12, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11430 m2,

č. 735/15, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1859 m2,

 

zapísaných na liste vlastníctva č. 3815 v katastrálnom území Stupava za jednorazovú odplatu vo výške 500,00 €. Podmienkou zriadenia vecného bremena je neobmedzená prevádzka priľahlej komunikácie.

Hlasovanie
Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty na pozemku parcele reg. „C“ KN č. 748/60 v k. ú. Stupava – Kompressory, V.V.
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0