Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.03.2017
Bod č. 14.19: Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty a prípojky na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 766/1 v k. ú. Stupava – p. Popovič

Uznesenie 101/2017: Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty a prípojky na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 766/1 v k. ú. Stupava – p. Popovič

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s c h v a ľ u j e

schvaľuje zriadenie vecného bremena na časti pozemku parcely reg. „E“ KN č. 766/1 ostatné plochy vo výmere 19 104 m2 v k. ú. Stupava, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 19/2017, vyhotoveného Ing. Robertom Geissem, PhD., A-GEO (IČO: 465 002 78) a overeným Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom dňa 06.02.2017 pod č. 98/2017, spočívajúceho v povinnosti Mesta Stupava ako povinného z vecného bremena strpieť vybudovanie vodomernej šachty a vodomernej prípojky a vstup cez pozemok parcelu registra „E“ KN č. 766/1 za účelom pravidelnej údržby a kontroly vodomernej šachty a vodomernej prípojky, v prospech vlastníka pozemku parcely reg. „C“ KN č. 81/3, za jednorazovú odplatu vo výške 250,00 €.

Hlasovanie
Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty a prípojky na pozemku parcele reg. „E“ KN č. 766/1 v k. ú. Stupava – p. Popovič
Prítomní: 15 Neprítomní: 1 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0