Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.05.2017
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Uznesenie 104/2017: Voľba návrhovej komisie Dopĺňa

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

d o p ĺ ň a

člena návrhovej komisie, namiesto Ing. Baloga, na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 19.05.2017 o Mgr. Antona Gorbára.  

Hlasovanie
Voľba návrhovej komisie Dopĺňa
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0