Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.05.2017
Bod č. 2: Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Uznesenie 105/2017: Voľba návrhovej komisie

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

 

s ch v a ľ u j e

návrhovú komisiu na nasledujúce rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave, v zložení Ing. Bugala, Ing. Lacka a p. Hrica. 

Hlasovanie
Voľba návrhovej komisie
Prítomní: 14 Neprítomní: 2 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0